CCHN Kiến trúc

Giới thiệu
Thời gian làm bài 30 phút
Số câu KINH NGHIỆM 10
Số câu PHÁP LUẬT 5
Số câu CHUYÊN MÔN 5
Số câu QUY TẮC ỨNG XỬ 5
Số điểm cho mỗi câu hỏi 4
Điều kiện đạt
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 20 điểm phần thi KINH NGHIỆM
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 16 điểm phần thi PHÁP LUẬT
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 10 điểm phần thi CHUYÊN MÔN
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 10 điểm phần thi QUY TẮC ỨNG XỬ
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 70 điểm