Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Giới thiệu
Thời gian làm bài 30 phút
Số câu Pháp luật chung 3
Số câu Pháp luật theo lĩnh vực 2
Số câu Chuyên môn 20
Số điểm cho mỗi câu hỏi 4
Điều kiện đạt
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 16 điểm phần thi Pháp luật
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 80 điểm