Khảo sát địa chất

Giới thiệu
Thời gian làm bài 30 phút
Số câu Pháp luật chung 3
Số câu Pháp luật theo lĩnh vực 2
Số câu Chuyên môn 20
Số điểm cho mỗi câu hỏi 4
Điều kiện đạt
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 16 điểm phần thi Pháp luật
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 80 điểm