Pháp luật thiết kế xây dựng công trình

Giới thiệu
Thời gian làm bài 12 phút
Số câu Pháp luật 10
Số câu Pháp luật chung 6
Số câu Pháp luật theo lĩnh vực 4
Số điểm cho mỗi câu hỏi 4
Điều kiện đạt
  • Đạt nhiều hơn hoặc bằng 32 điểm